StampZOrder プロパティ

スタンプのz-order位置の設定を取得/設定する。

Property StampZOrder(Index As Long) As prnStampZOrder

prnStampZOrder

パラメータ

注意点

いくつかのアプリケーションは文書内容を印刷する前にバックグランド全体を白色で塗りつぶします。そのようなアプリケーションから印刷をする場合、 スタンプイメージが下に隠れてしまうのでPRN_STAMP_ZORDER_BOTTOM(z-orderの下に配置する)を使用しないで下さい。代わりにPRN_STAMP_ZORDER_TOP(z-orderの上に配置する)を使用してください。

使用例


Set oPrinter = CreateObject("easyPDF.Printer.7")

Set oPrintJob = oPrinter.PrintJob

Set oPDFSetting = oPrintJob.PDFSettingoPDFSetting.Stamp(0) = True

oPDFSetting.StampFileName(0) = "C:\stamp.bmp"

oPDFSetting.StampFirstPageOnly(0) = True

oPDFSetting.StampHPosition(0) = PRN_STAMP_HPOS_CENTER

oPDFSetting.StampVPosition(0) = PRN_STAMP_VPOS_CENTER

oPDFSetting.StampZOrder(0) = PRN_STAMP_ZORDER_TOPoPrintJob.PrintOut "C:\input.doc", "C:\output.pdf"